Ιωάννης Δρυλλεράκης

Managing Senior Partner, Δρυλλεράκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

 

Δικηγόρος Αθηνών παρ΄Αρείω Πάγω, Διευθύνων Εταίρος της δικηγορικής Εται-ρείας ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, που ειδικεύεται στον τομέα των επεν-δύσεων, του ανταγωνισμού, στο φορολογικό και εμπορικό δίκαιο, σε διαιτησίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις. Διετέλεσε για περισσότερο από 20 χρόνια Γενικός Διευθυντής Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών των θυγατρικών επιχειρήσε-ων της Exxon και εν συνεχεία της Shell στην Ελλάδα καθώς και μέλος των Δ.Σ. τους και των Συμβουλίων Διοικήσεών τους. Διαθέτει εκτεταμένη και μακρόχρο-νη εμπειρία σε θέματα πάσης φύσεως επενδύσεων, ιδιωτικοποιήσεων και απο-κρατικοποιήσεων, έχοντας ενεργήσει σε πολλές περιπτώσεις ως νομικός σύμ-βουλος είτε του Ελληνικού Δημοσίου είτε διεθνών και Ελλήνων επενδυτών. Διετέλεσε τακτικό μέλος των ανεξάρτητων αρχών Επιτροπή Κεφαλαιαγο-ράς και Ανταγωνισμού και του Δ.Σ. πολλών ελληνικών εταιρειών, εισηγμένων και μη. Είναι μέλος του Δ.Σ.Α., μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Δικηγορικών Εται-ρειών Ελλάδος, μέλος του Conciliators Panel του Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID), μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρι-κής Διακυβέρνησης, Ταμίας της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Φορολογικού Δικαίου (IFA), του Συνδέσμου Ελλήνων Ε-μπορικολόγων και της Επιστημονικής Εταιρείας Διοικητικής Δικαιοσύνης. Είναι συγγραφέας πολλών νομικών βιβλίων καθώς και πλειάδας άρθρων που δημοσιεύθηκαν σε νομικά και οικονομικά περιοδικά. Έχει δώσει διαλέξεις και έχει πραγματοποιήσει παρουσιάσεις σε θέματα αναπτυξιακών νόμων, ε-μπορικού δικαίου, φορολογικού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού.