Στάθης Ποταμίτης

Διευθύνων Εταίρος, Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία

 

Έχει εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών και έχει εκπροσωπήσει πελάτες σε πολλές διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχει ασχοληθεί με νομοθετικά και ρυθμιστικά θέματα της κεφαλαιαγοράς και της αγοράς παραγώγων, με χρηματοδοτικά και τραπεζικά θέματα, διεθνή διαιτησία και εταιρικές συναλλαγές και μετασχηματισμούς. Ως μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει συμμετάσχει στη διαμόρφωση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και με τη σύνταξη ειδικών πρακτικών καλής εταιρικής διακυβέρνησης για τις μη εισηγμένες εταιρίες και για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Πρόσφατα έχει ασχοληθεί με θέματα εξυγίανσης και άλλων προ-πτωχευτικών διαδικασιών και με την ρύθμιση της αγοράς μη εξυπηρετουμένων δανείων και πιστώσεων. Είναι μέλος της προγράμματος Review and Advisory Judge Co Project με στόχο την διαμόρφωση αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών για τη διασυνοριακή συνεργασία σε πτωχευτικές υποθέσεις και εθνικός ανταποκριτής της πρωτοβουλίας ELI Rescue of Business in Insolvency Law. Ο Στάθης είναι fellow της INSOL International και του American College of Bankruptcy και μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Πτωχεύσεων (International Insolvency Institute). Συμμετέχει στην ομάδα experts που έχει συγκαλέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα διάσωσης επιχειρήσεων (προϊόν της οποίας είναι η πρόσφατη Πρόταση Οδηγίας επί του θέματος αυτού).